Tenders By Closing Date
Tenders Closing Today

Total Tenders : 6096
Sl.No. e-Published Date Bid Submission Closing Date Tender Opening Date Title and Ref.No./Tender Id State Name Corrigendum
2651. 11-Nov-2019 10:00 AM 20-Nov-2019 02:30 PM 21-Nov-2019 03:00 PM prabhag no 8 k madhil jeting mashinane drenej line safsafai karane. PMC/ZONE-2/2019/AUNDH/310 / 2019_PMCP_504744_1 Maharashtra --
2652. 11-Nov-2019 10:00 AM 20-Nov-2019 02:30 PM 21-Nov-2019 03:00 PM prabhag no 8 d madhil pune mumbai rasta parisarat drenej line takane. PMC/ZONE-2/2019/AUNDH/309 / 2019_PMCP_504739_1 Maharashtra --
2653. 11-Nov-2019 10:00 AM 20-Nov-2019 02:30 PM 21-Nov-2019 03:00 PM Prabhag no 9 A nalyachi simabhnta bandne v durst krne PMC/ZONE-2/2019/AUNDH/308 / 2019_PMCP_504722_1 Maharashtra --
2654. 11-Nov-2019 10:00 AM 20-Nov-2019 02:30 PM 21-Nov-2019 03:00 PM prabhag no 9 b baner s.no. 33 v 32 madhun janara di. pi. rasta dambarikaran karane. PMC/ZONE-2/2019/AUNDH/43-EXENG / 2019_PMCP_504811_1 Maharashtra --
2655. 09-Nov-2019 09:00 AM 20-Nov-2019 03:00 PM 20-Nov-2019 04:00 PM Tiruppur dt TNRRIS 2019-20 Dharapuram BLOCK PKG18 DIPR/3969/TENDER/2019 dated 01.11.2019 / 2019_RDTN_144388_13 Tamil Nadu --
2656. 11-Nov-2019 10:00 AM 20-Nov-2019 02:30 PM 21-Nov-2019 03:00 PM prabhag no. 9 k omega sosayatikade janara rasta konkritikaran karane. PMC/ZONE-2/2019/AUNDH/42-EXENG / 2019_PMCP_504808_1 Maharashtra --
2657. 09-Nov-2019 09:00 AM 20-Nov-2019 01:00 PM 21-Nov-2019 03:00 PM Providing16/20 MVA 132/11 KV Hot T/F 30/TS/DIV/PNP/2019-20 / 2019_HBC_108176_1 Haryana --
2658. 09-Nov-2019 09:00 AM 20-Nov-2019 03:00 PM 20-Nov-2019 04:00 PM Tiruppur dt TNRRIS 2019-20 Kudadam BLOCK PKG 41 DIPR/3969/TENDER/2019 dated 01.11.2019 / 2019_RDTN_144388_12 Tamil Nadu --
2659. 09-Nov-2019 09:00 AM 20-Nov-2019 03:00 PM 20-Nov-2019 04:00 PM Tiruvarur District TNRRIS 2019-20 Road works Nannilam Block - Package 5 DIPR/3969/TENDER/2019 dt 01.11.19 / 2019_RDTN_144786_1 Tamil Nadu --
2660. 09-Nov-2019 09:00 AM 20-Nov-2019 03:00 PM 20-Nov-2019 04:00 PM Tiruppur dt TNRRIS 2019-20 Dharapuram BLOCK PKG 19 DIPR/3969/TENDER/2019 dated 01.11.2019 / 2019_RDTN_144388_14 Tamil Nadu --